Magnetna rezonanca glave i krvnih sudova (MR endokranijuma i MR angiografija)

MR pregled glave i krvnih sudova glave i vrata predstavlja jedan od najčešćih pregleda na magnetnoj rezonanci. MR je do sada neprevaziđena rutinska dijagnostička metoda za pregled glave (pre svega mozga). Pregled omogućava vizualizaciju, moždanog parenhima kao i svih struktura glave, uključujući detalje koje nije moguće videti klasičnim RTG snimkom ili CT skenerom.

Dijagnostikuju se tumori, povrede mozga, infarkti, infekcije, urođene i razvojne anomalije, hidrocefalus (povećano nakupljanje tečnosti u moždanim komorama), uzroci epilepsije, krvarenja u mozgu, hronična oboljenja, kao što je multipla skleroza, oboljenja krvnih sudova, kao što su aneurizme, venska tromboza ili vaskularne anomalije, kao i prateće promene u mozgu koje mogu nastati u sklopu raznih organskih oboljenja. Detaljno se prikazuju posledice traume, krvarenja, ili načinjenih intervencija na mozgu. Postojanje akutnog infarkta mozga može se detektovati veoma rano, svega 20 minuta nakon njegovog nastanka.

Sekvencama visoke rezolucije, i presecima koju su debljine manje od 1mm, omogućava se prikaz najfinijih anatomskih struktura sa posebnim osvrtom na detaljan prikaz kranijalnih nerava, struktura unutrašnjeg uha, sadržaj kavernoznih sinusa i orbita. Takođe je moguć izuzetno kvalitetan prikaz arterijskih i venskih krvnih sudova glave i vrata, sa prikazom patoloških stanja i preciznom kvantifikacijom patoloških promena, procene protoka krvi kroz krvne sudove i procena stepena stenoze.

Magnetna rezonanca orbita i pregled hipofize

Ovim pregledom se omogućava ciljani prikaz suptilnih anatomskih struktura u orbitama i selarnoj regiji, hipofize, i detekcija svih patoloških stanja. Na raspolaganju su sekvence pregleda koje su visoke rezolucije, kao i dinamske postkontrastne studije kojima se detektuju vrlo suptilna oštećenja (mikroadenomi hipofize manji od 3mm; inflamacije u zoni orbite i kavernoznih sinusa; suptilne karotido-kavernozne fistule…).

Magnetna rezonanca kičmenog stuba

MR pregled kičme se vrši po segmentima, vratni (cervikalni), grudni (torakalni) i krsni (lumbosakralni) segment kičme. Upotrebom posebnih zavojnica (kalemova) dobija se visokokvalitetan prikaz svake disko-vertebralne patologije uz kvalitetan i jasan prikaz kičmenog kanala i kičmene moždine. Diskus hernije se precizno detektuju kao i odnos diska prema nervima, kičmenom kanalu, i kičmenoj moždini. Detaljno se vide strukture kičmenog stuba, kao što su fasetni zglobovi, ligamenti i mišići koji su uz kičmeni stub, i precizno se detektuje patologija svih struktura. MR pregledom kičme u visokoj rezoluciji se djagnostikuju i najsuptilnija oštećejna kičmene moždine i nervnih korenova (nerava).

Kod onkoloških pacijenata (sumnja na metastaze, primarne tumore mekotkivnih ili koštanih struktura regije kičme, limfoproliferativna oboljenja), primenjuju se posebno dizajnirani protokoli za prikaz celokupnog aksijalnog skeleta i kostiju karlice.

Magnetna rezonanca baze lobanje i vrata

Magnetnom rezonancom detaljno se prikazuju anatomske strukture regije baze lobanje i vrata. Omogućava se detaljna evaluacija i karakterizacija patoloških stanja organa ove regije (paranazalnih šupljina, usne duplje, jezika, ždrela, grkljana, dušnika i jednjaka), kao i prikaz glandularnih struktura (parotidne, submandibularne i sublingvalne pljuvačne žlezde, štitasta žlezda i patološka uvećanja paratireoidnih žlezda).

Takođe je moguće pouzdano proceniti status limfnih čvorova u regiji bazi lobanje, vrata i gornjeg otvora  grudnog koša (tzv. gornje aperture toraksa).

Magnetna rezonanca grudnog koša

Omogućava pregled medijastinalnih struktura i zidova grudnog koša, uz napomenu da se oštećenja plućnog parenhima ne mogu precizno evaluirati magnetnom rezonancom, nego drugim vrstama pregleda (RTG, CT).

Magnetna rezonanca trbuha (abdomena) i MRCP

Omogućava jasan prikaz svih parenhimatoznih organa trbuha (jetra, pankreas, bubrezi, slezina, nadbubrežne žlezde), limfnog sistema i tumefaktivnih lezija cevastih organa (želudac, creva, mokraćovodi).

MR pregledi pankreasa i jetre u visokoj rezoluciji, uz dinamske kontrastne studije, predstavljaju najbolje metode u savremenoj radiološkoj dijagnostici tumora i fokalnih promena pankreasa i jetre.

Osetljive sekvence za detekciju intraćelijske masti “chemical shift imaging” koriste se za evaluaciju masne infiltracije jetre, diferencijaciju nadbubrežnih tumora (dobroćudni/zloćudni) i evaluaciju fokalnih lezija u drugim organima.

MR holangiopankreatografija (MRCP) je pregled koji prikazuje žučno (bilijarno) stablo i u dijagnostici zamenjuje klasični invazivni pregled ERCP (endoskopska retrogradna holangiopankreatografija). Omogućava prikaz suptilnih oštećenja bilijarnog trakta i detekciju kalkulusa veličine od 2-3mm.

MR pregledom se dobija izuzetan prikaz abdominalnih krvnih sudova: kontrastna MR angiografija abdominalne aorte, MR venografija portnog venskog sistema i sistema donje šuplje vene.

Magnetna rezonanca karlice

Upotrebljava se savremen protokol za snimanje organa karlice sa sekvencama koje koriste tanke preseke, debljine 2-3mm, što omogućava detaljan prikaz organa karlice i detekciju suptilnih oštećenja.

MR pregled karlice se koristi za dijagnostikovanje i procenu statusa donjeg dela debelog creva – rektuma i rekto-sigmoidnog kolona (infiltrativne i tumefaktivne lezije, „staging“ tumora, suptilne lezije analnog kanala – fisure, fistule), oštećenja perianalne regije, itd); patoloških stanja vagine, materice (uterusa), jajnika i jajovoda (inflamatorne lezije i neoplazije, urođene anomalije); patoloških stanja prostate, seminalnih vezikula i mokraćne bešike (infiltrativne i tumefaktivne promene, “staging” tumora…).

Pregledom karlice se istovremeno vrši i evaluacija statusa regionalnih limfnih čvorova, kao i detekcija infiltrativnih promena u regiji karličnih koštanih struktura u ranoj fazi bolesti.

Pregled je moguće dizajnirati za precizan prikaz vaskularnih struktura (krvnih sudova) karlice – arterijska i venska MR angiografija krvnih sudova karlice.

Magnetna rezonanca koštano-zglobnog sistema, mišića, tetiva, ligamenata i ostalih mekih tkiva

Specijalnim zavojnicama (kalemovima) ciljano se pregledaju pojedinačni zglobovi: koleno, rame, lakat, ručni zglob, pojedinačno prsti šake sa prikazom malih zglobova, skočni zglob, regija stopala, kuk, sakroilijačni zglobovi, temporomandibularni zglob. MR pregledom se pregledaju mišići bilo koje regije tela, ili druga meka tkiva, bilo da su u pitanju traumatske ili sportske povrede, inflamatorna ili infektivna stanja, i veoma detaljno se interpretiraju tumorske promene kao i odnos tumora sa drugim tkivima.

Magnetna rezonanca je superiorna u prikazu svih struktura svakog zgloba u telu, detaljno se vide i najmanja oštećenja hrskavice, ligamenata i tetiva u regiji koja se pregleda.

U reumatološkim stanjima veoma rano se uočavaju patološke promene, ranije nego što se oštećenja mogu dijagnostikovati upotrebom drugih radioloških metoda.

Magnetna rezonanca dojki (MR mamografija)

MR mamografija predstavlja najsavremeniju i najprecizniju dijagnostičku metodu koja se koristi za pregled dojki. Služi u detekciji i proceni raširenosti invazivnog karcinoma dojke, za praćenje terapijskog efekta, postoperativnih stanja i u evaluaciji postojanja eventualnog recidiva (ponovnog javljanja maligne bolesti nakon sprovedenog lečenja).

Takođe se koristi kod svih nejasnih nalaza nakon ultrazvučnog pregleda dojki i klasične mamografije, kao i za evaluaciju ugrađenih proteza i implanata